ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណះរដ្ឋមន្រ្តី ដែលរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណះរដ្ឋមន្រ្តី ដែលរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨ ព្រមទាំងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។