ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៨៧ ចំណងជើងចំណុច "គ" ផ្នែកទី៣នៃជំពូកទី ៤ មាត្រា៨៩ មាត្រា ៩០ មាត្រា​៩១ មាត្រា ៩៤ មាត្រា១១០​ មាត្រា១២០ និងមាត្រា ១២២ នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ។

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៨៧ ចំណងជើងចំណុច "គ" ផ្នែកទី៣នៃជំពូកទី ៤ មាត្រា៨៩ មាត្រា ៩០ មាត្រា​៩១ មាត្រា ៩៤ មាត្រា១១០​ មាត្រា១២០ និងមាត្រា ១២២ នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ