តំណាងស្ថាប័នធំៗនៅកម្ពុជា ដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ ក្នុងការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្ម បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

លោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា ជានាយកក្រុមហ៊ុនមេធាវី អេស.វី.ភី និង តំណាងស្ថាប័នធំៗនៅកម្ពុជា បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយ ដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ ក្នុងការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្ម បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

Attachment: